3229

Khiva

3120

Samarkand 

 3123

Bukhara

   

 2834

Tashkent

3231

Shakhrisabz

 3230

Margilan

   

 3232

Chimgan